سایت فعال می باشد : آخرین بروزرسانی 1401/11/15

پروژه آماده افترافکت

دانلود رایگان iconscout_4515310

دانلود رایگان iconscout_4515310

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/diamond-4515310-3742988.mp4 دانلود رایگان / Free Download Diamond Animated Icon     مشخصات : JSON, AEP *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد نظر خود را در قسمت دانلود رایگان یافت…

دانلود رایگان envatoelements_VKTCHU5

دانلود رایگان envatoelements_VKTCHU5

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/20927059.mp4 دانلود رایگان / Free Download Poker Night Logo Reveals     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 360MB Length 0:08, 0:08 *در صورتی که طرح و…

دانلود رایگان envatoelements_DEW7GYN

دانلود رایگان envatoelements_DEW7GYN

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/22015049-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Soccer Opener Pro     : مشخصات After Effects Resolution 3840 x 2160 File Size 41.7MB Length 0:15 Required Plugins Video Copilot SABER *در صورتی…

دانلود رایگان envatoelements_YS5ZAWS

دانلود رایگان envatoelements_YS5ZAWS

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/38229333-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Photo 3D Camera Animator     : مشخصات After Effects CC2019 and above Full HD resolution (1920×1080) 4K Resolution (3840×2160) File Size 250MB *در صورتی…

دانلود رایگان envatoelements_CA7EH85

دانلود رایگان envatoelements_CA7EH85

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/35688188-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Broadcast Design Package | News Titles, Lower Thirds and Lower Bands     : مشخصات After Effects Resolution 3840 x 2160 File Size 232MB *در…

دانلود رایگان envatoelements_BNEP6M7

دانلود رایگان envatoelements_BNEP6M7

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/24393854-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download World News Package     : مشخصات After Effects Length 2:45 Resolution 1920 x 1080 File Size 3MB *در صورتی که طرح و یا پروژه…

دانلود رایگان envatoelements_UAMKZRE

دانلود رایگان envatoelements_UAMKZRE

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/1539361-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download News Channel Pack     : مشخصات After Effects Length 1:00, 0:30, 0:20, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10, 0:10  Resolution 1920 x 1080…

دانلود رایگان envatoelements_VQMPKA9

دانلود رایگان envatoelements_VQMPKA9

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/1539361-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Broadcast News Package     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 2.5GB *در صورتی که طرح و یا پروژه مورد نظر…

دانلود رایگان envatoelements_N3WYKJZ

دانلود رایگان envatoelements_N3WYKJZ

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/27383199-VC.mp4 دانلود رایگان / Free Download Architectural Bureau Portfolio     : مشخصات After Effects Resolution 1920 x 1080 File Size 2MB Length 0:42 *در صورتی که طرح و یا پروژه…

دانلود رایگان envatoelements_WYSKH2H

دانلود رایگان envatoelements_WYSKH2H

https://www.downloadpremium.ir/wp-content/uploads/2022/10/video_preview_h264-10.mp4 دانلود رایگان / Free Download Set Virtual Studio 7789 M     : مشخصات After Effects Resolution 3840 x 2160 File Size 101.6MB Frame Rate 29.97 fps Length 0:20 *در…